Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Informacja o sesji Rady Gminy Ruda-Huta w dniu 24 listopada 2023 r.

Uprzejmie informuję, że sesja Rady Gminy Ruda-Huta odbędzie się w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy, z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 28 września 2023 roku.
 4. Informacja Wójta Gminy z realizacji uchwał rady gminy oraz informacja Wójta Gminy o działaniach podejmowanych pomiędzy sesjami.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych.
 7. Informacja na temat podatku leśnego na 2024 rok.
 8. Podjęcie uchwał:
  1. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok,
  2. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2024 rok,
  3. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Ruda-Huta na 2024 rok,
  4. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziału w prawie własności nieruchomości gruntowych w miejscowości Rudka,
  5. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ruda-Huta,
  6. zmieniającej uchwałę nr XIII/56/2019 z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
  7. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/230/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ruda-Huta,
  8. w sprawie uchwalenia programu współpracy na 2024 rok Gminy Ruda-Huta z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,
  9. w sprawie wyrażenia zgody na najem powierzchni dachu nieruchomości zlokalizowanej na działce o nr ewid. 453 stanowiącej własność Gminy Ruda-Huta, będącej siedzibą Urzędu
  10. w sprawie zmian w budżecie gminy w 2023 roku,
  11. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zakończenie sesji.

  Przewodniczący Rady Gminy Ruda-Huta
  / - / Piotr Śliwa

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7089700
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
10315
21664
10315
408013
7089700

Twoje IP 185.170.167.18

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Zpp laureat

laureat gmin zpp 2020

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech