Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Urząd Gminy Ruda-Huta, ul. Niepodległości 44, 22-110 Ruda-Huta, godziny pracy 7.30-15.30, tel. 82 5686016, 5686033, fax 5686076, e-mail: sekretariat@ruda-huta.pl

bip glowna        niedowidzacy

.

Zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców w gminie Ruda-Huta

Uchwała Nr XI/50/2011
Rady Gminy Ruda-Huta
z dnia 30 września 2011 roku

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji


Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art.7 ust.3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm)
-Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat budowle lub budynki i ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

§ 2

1. Przez nową inwestycję należy rozumieć inwestycję w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, polegającą na utworzeniu nowego lub rozbudowie istniejącego przedsiębiorstwa, dywersyfikacji produkcji przedsiębiorstwa przez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów bądź na zasadniczej zmianie dotyczącej całościowego procesu produkcyjnego istniejącego przedsiębiorstwa; za nową inwestycję uznaje się również nabycie przedsiębiorstwa, które jest w likwidacji albo zostałoby zlikwidowane, gdyby nie zostało nabyte, przy czym przedsiębiorstwo jest nabywane przez niezależnego inwestora; za nową inwestycję nie uznaje się nabycia wyłącznie udziałów lub akcji przedsiębiorstwa.
2. Przez utworzenie nowych miejsc pracy w związku z nową inwestycją należy rozumieć (łącznie);
a) miejsca pracy utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia inwestycji- w przeliczeniu na pełne etaty oraz;
b) nowe miejsca pracy, które będą utrzymane przez okres co najmniej trzech lat od ich utworzenia.

§ 3

1. Podatnik, który ubiega się o zwolnienie, o którym mowa w §1 niniejszej uchwały lub który już korzysta z takiego zwolnienia ma obowiązek przedłożyć podmiotowi udzielającemu pomocy;
1) wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie;
2) informacje niezbędne do udzielenia pomocy de minimis, dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.
Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1998/2006 wyklucza możliwość udzielenia pomocy podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej.


2. Podatnik ma obowiązek przedkładania informacji lub dokumentów pozwalających na ocenę jego sytuacji ekonomicznej np. ( bilansu rachunku zysków i strat, rachunku przypływów pieniężnych za ostatni rok obrotowy, informacji o posiadaniu zaległości w zakresie zobowiązań publiczno-prawnych) lub oświadczeń, że nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

§ 4

Uchwała ma zastosowanie do inwestycji oddanych do użytkowania po jej wejściu w życie.

§ 5

1. Uchwała stanowi program pomocy de minimis w rozumieniu rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis ( Dz. Urz. WE L Nr 379 z 28.12.2006 r).
2. Zwolnienie jest udzielane z uwzględnieniem i na warunkach powyższego rozporządzenia oraz polskich przepisów dotyczących pomocy de minimis.

§ 6

Traci moc Uchwała Nr XII/69/2007 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 5 grudnia 2007 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 15 poz. 591 z dnia 5 lutego 2008 r.

§ 7

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 8

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda-Huta.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013 r.

 

 

Uchwała Nr XII/57/2011
Rady Gminy Ruda-Huta
z dnia 16 listopada 2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) art.7 ust.3 i w związku z art. 20b ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2010 r Nr 95, poz. 613 z późn. zm)
-Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XI/50/2011 Rady Gminy Ruda-Huta z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w związku z tworzeniem nowych inwestycji wprowadza się następujące zmiany;

1. § 1 otrzymuje brzmienie:
Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres dwóch lat budowle i budynki lub ich części oraz grunty zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej, na których dokonano nowych inwestycji i utworzono co najmniej 3 nowe miejsca pracy w związku z tą inwestycją.

§ 2

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ruda-Huta.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i ma zastosowanie do dnia 31 grudnia 2013 r.

Strony powiązane z samorządem i społecznością lokalną

poleska sh

oko sh

wyzyna sh

bokoryna sh

Newsletter - subskrypcja

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Gminy Ruda-Huta w celu otrzymywanie newslettera.

Akceptacja regulaminu .


Newsletter - rezygnacjaLicznik odwiedzin

7090122
Dzisiaj
Wczoraj
Tydzień
Miesiąc
Wszystkie
10737
21664
10737
408435
7090122

Twoje IP 173.252.83.3

dab bolko gmina ruda huta drzewo roku 2015 www

Elektroniczne załatwianie spraw

Profil zaufany ePUAP

empatia pm

obywatel pm

polski lad

 

RFRD

FDS

English French German Italian Portuguese Russian Spanish Ukrainian

Nr konta Urzędu Gminy Ruda-Huta

Od 2023 roku podatki należy wpłacać na indywidualne rachunki podane w decyzjach wymiarowych.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nr konta: 23 8192 0002 2002 0020 0035 0017 (w tytule należy wpisać nazwę opłaty, imię i nazwisko osoby, która złożyła deklarację oraz adres nieruchomości)

Opłaty skarbowe nr konta: 59 8192 0002 2001 0020 0035 0001

Dokumenty planistyczne i strategie

str r g ps

rpp

str r g sh

Legislacja i akty prawne

rcl sh

isap sh

Oferty pracy

eures sh

PUP sh

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech