Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta   Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! Witamy na stronie Gmina Ruda-Huta GSpeech

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r.

Wójt Gminy Ruda-Huta działając na podstawie art. 15, ust. 2 j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2018 r. poz.450 z póżn. zm.) ogłasza, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 r., wybrano następujące oferty:

  1. Ludowy klub Sportowy „HUTNIK” Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
    Zadanie publiczne pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej poprzez piłkę nożną i siłownie”.
    Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 60 000,00 zł.
  2. Stowarzyszenie Miłośników Gminy Ruda-Huta z siedzibą w Rudzie-Hucie, ul. Niepodległości 44, 22 -110 Ruda-Huta.
    Zadanie publiczne pod nazwą: „Sportowe Weekendy”.
    Wysokość przyznanych oferentowi środków publicznych - kwota 6 500,00 zł.

Oferta złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Poczekajce jako nie spełniająca wymogów oceny formalnej nie została przyjęta do finasowania w 2019 r.

Aby odsłuchać zaznaczenie, kliknij na ikonę głośnika! GSpeech